Aktualizacja: 27.październik'2022
  
Łęczyca
Przewodnik z cyklu PLUSRozparła się Łęczyca wśród bagien i łąk obszernej doliny. Dzisiaj płynie przez nią rzeka Bzura, ale niegdyś podążały tędy wody pra- wisły. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że miasto należy do najstarszych. W czasie rozbicia dzielnicowego było ono niekoronowaną stolicą kraju. W XII wieku panujący podkreślali pozycję Łęczycy, ogłaszając miasto miejscem zjazdów książąt dzielnicowych. Znaczenie jej wzrosło ogromnie w XIII w., gdy została stolicą księstwa i siedzibą władz archidiakonatu łęczyckiego. .

Co zobaczyć?:Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum
Został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1365. Jest jednym z typowych architektonicznych założeń Kazimierzowskich. Zajmował południowo- wschodnią część miasta.

W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Jagiełło przebywał tutaj 36 razy. Powodem tak częstych wizyt monarszych były sprawy państwowe (najczęściej sądy), wojny z Zakonem Krzyżackim i Zjazdy Generalne. W 1406 r. zamek spłonął razem z miastem. Został jednak szybko wyremontowany i już latem 1409 r. dwukrotnie gościł w swoich murach polskiego monarchę. Po klęsce rycerzy zakonnych na polach Grunwaldu w dniu 15 lipca 1410 r. część znamienitych jeńców krzyżackich i zagranicznych gości posiłkujących Zakon została osadzona pod strażą w zamku łęczyckim, gdzie czekali na wykup.
Muzeum w Łęczycy
Łęczyca ma obecnie największą w Polsce "diabelską" kolekcję muzealną, liczącą ponad 400 eksponatów.

W kręgu zainteresowań muzeum była sama Łęczyca i obszar dawnej Ziemi łęczyckiej. "Początki były bardzo skromne, zaczęto od ok. 300 zabytków, z tego ok. 100 stanowiły meble, obrazy, wyroby ze szkła i porcelany, pochodzące z okolicznych majątków ziemskich, zabezpieczone podczas przeprowadzania reformy rolnej". (...)


klasztor Norbertanek
Pozostałości murów miejskich
klasztor Bernardynów

Cmentarz rzymsko-katolicki
Cmentarz ewangelicki
Ratusz


W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na północ:

Kolej wąskotorowa

Kolej wąskotorowa- tory kolejki wąskotorowej zostały zbudowane przez Niemców w 1914 r. w celu transportowania broni na front. Szerokość torowiska została dostosowana do potrzeb niemieckich i wynosiła 600mm. Po przebudowie torowiska, zaczęto kładzenie toru patentowego od Koryt przez Łęczyce do Strykowa, dzięki temu uzyskano połączenie z linią normalnotorową. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, linie Kujawskich Kolei Dojazdowych bez żadnych strat zostały przejęte przez Polski Zarząd Kolejowy. W 1948 r. rozpoczęto przekuwanie linii do Ozorkowa, z 600mm na 750mm, a w 1951 oddano z nowym rozstawem szyn do użytku. Spadek liczby pasażerów, oraz zamykane cukrownie spowodowały upadek Kujawskich Kolei Dojazdowych. W 2000 roku PKP zrezygnował z "wąskotorówek" Obecnie na linii Krośniewice-Łęczyca-Ozorków uruchamiane są pociągi turystyczne.


Drewniany kościół w Topoli Królewskiej
Kościół p.w. św. Bartłomieja z pocz. XVIII w. z murowaną fasadą z kon. XIX w. Na cmentarzu drewniana kaplica p.w. św. Rocha ok. poł. XIX w.

Błonie
Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego- Zbudowany w latach 1913-1916 w stylu Narodowym wg. projektu Józefa Dziekońskiego.

Daszyna
Drewniany dwór szlachecki z początku XIX wieku. Dookoła dworu rozciąga się park krajobrazowy w stylu angielskim.

Stary Sławoszew - dwór i drewniana kaplica
Dwór wzniesiony został w 1864 r. przez Mateusza Mszczonowskiego. Jest murowany, w stylu neoklasycystycznym, z czterokolumnowym portykiem i bogato zdobionymi oknami. Obok powstały również zabudowania folwarczne, w tym "czworaki" dla robotników tutejszego majątku. Całość założenia otocza murowany parkan.
W 1873 r. dwór kupił August Schlösser - właściciel fabryki i pięknego pałacu w Ozorkowie. Obecnie dwór znajduje się w opłakanym stanie, ale podjęto już pierwsze kroki zmierzające do jego remontu. (tekst: polska-niezwykla.pl)

Sławęcin - ruiny dworu
Ruiny dworu otoczone pozostałościami parku krajobrazowego z XIX w.

Boruta nosił kamienie na kościół w Tumie dwa razy. Drugi raz nie zdążył, bo kogut zapiał i kamienie mu upadły w Sławęcinie i góra z tych kamieni się zebrała. Boruta w złości jak chciał rozwalić kościół, to kamieniami uderzał i te kamienie są w murze z prawej strony. (źródło: www.leczycki.pl)


Besekiery - ruina zamku rycerskiego

Zachowany w stanie ruiny zamek w Besiekierach należy do największych i najważniejszych założeń obronnych zlokalizowanych na terenie d. woj. łęczyckiego. Walory obronne zamku - związane z niedostępnością położenia i ulokowaniem go wśród podmokłych łąk - były potęgowane bezpośrednim sąsiedztwem wody wypełniającej fosę, która otaczała mury budowli. Schemat przestrzenny zamku biesiekierskiego (prostokątny dziedziniec otoczony murami obronnymi, z wieżą bramną w murze południowym i z wielokondygnacyjnym domem wzniesionym wzdłuż muru północnego na całej jego długości) nawiązuje do typowych układów piętnastowiecznych zamków prywatnych.

Z nazwą warowni wiąże się z ko­lei le­gen­da o ry­ce­rzu, któ­ry za­ło­żył się z dia­błem Bo­ru­tą z po­bli­skiej Łę­czy­cy, że zbu­du­je od pod­staw za­mek, nie ko­rzy­sta­jąc przy tym z sie­kie­ry. Tak też zro­bił, nie wie­dział jed­nak, że je­den z ro­bot­ni­ków pra­cu­ją­cych dla nie­go na­zy­wa się Sie­kier­ka. Ry­cerz więc za­kład prze­grał i stra­cił du­szę oraz za­mek, któ­ry na­zwa­no na­stęp­nie Be­sie­kierami. We­dług jed­nej z hi­po­tez hi­sto­rycz­na na­zwa Be­sie­kie­ry wy­wo­dzi się od sło­wa nor­dyc­kie­go Be­sekr, ozna­cza­ją­ce­go czło­wie­ka w skó­rze, niedź­wie­dzia. Su­ge­ru­je ona, że we wcze­snym śre­dnio­wie­czu sta­cjo­no­wa­li tu­taj Wi­kin­go­wie, co po­twier­dza od­kry­ty w po­blis­kim Lu­to­mier­sku ma­so­wy grób wo­jow­ni­ków skan­dy­naw­skich.


Najbliższy przewodnik:
Łowicz >>>

Na wschód:

Kolegiata w Tumie - Bazylika w Tumie to najcenniejszy zabytek w okolicach Łodzi.

Zbudowana w latach 1141-61 jest największą budowlą romańską w Polsce. Wzniesienie tak ogromnego gmachu wymagało nadludzkiej siły- w jego budowie uczestniczył ponoć diabeł łęczycki Boruta. Choć, jak mówią podania, do pracy nie był skory. Lubił hulać, rąbać się ze szlachtą, straszyć ludzi i wciągać ich w trzęsawiska. Namówiono go do pomocy podstępem. Przekonany, że buduje karczmę, szybko pchnął prace naprzód. Gdy odkrył oszustwo, próbował zniszczyć jedną z wież. Na szczęście mu się nie udało, ale miejscowi twierdzą, że ślad diabelskiej łapy pozostał na murze do dziś. Miejscowość Tum znajduje się 3 km na wschód w kierunku Piątku.


Drewniany kościół w Tumie

Góra Św. Małgorzaty

Na szczycie wzgórza (25 m. wysokości względnej, 136 m. n.p.m.) znajduje się kościół, którego początki sięgają 1 poł. XII w. oraz plebania i dzwonnica z 1 poł. XIX wieku.

[Legenda] To było w miesiącu sierpniu. Wielki powstał huragan, tak że ludzie padali na kolana i błagali, żeby Bóg przemienił. Wtedy powstała dziewica i powiedziała tak:- Czego płaczecie i lamentujecie? Ja to w fartuszek wszystko zbiorę razem, co huragan zamieszał i wyniosę. Ta niewiasta otworzyła fartuszek i zaczęła zbierać piach, kamienie i różne odpady. Potem weszła na szczyt huraganu, rozsypała te zbiorki i stanęła. I w tym momencie ustał huragan i do dziś ta góra usypana jest taka wysoka jak ten huragan i tam stoi kościół.(źródło: www.leczycki.pl)


Najbliższy przewodnik:
Łódź >>>

Na południe:

Kolej Wąskotorowa

Tory kolejki wąskotorowej zostały zbudowane przez Niemców w 1914 r. w celu transportowania broni na front. Szerokość torowiska została dostosowana do potrzeb niemieckich i wynosiła 600mm. Obecnie na linii Krośniewice-Łęczyca-Ozorków uruchamiane są pociągi turystyczne.

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na zachód:

ZBYLCZYCE - DWÓR Z PARKIEM

Dwór wybudowany został przez właściciela majątku Huissona w 1850 r. w stylu nawiązującym do klasycystycznego. Zabytkowy obiekt jest dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie z kilku prostokątów, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, o długości 36 m. Całość, poza segmentem wschodnim, przykryta jest dachem wielopołaciowym o jednakowych spadkach poddasza. Dach pokryty jest papą. Obecny stan budynku można uznać za mało zadowalający.

KOZANKI PODLEŚNE

Dwór w stylu klasycystycznym z I poł. XIX w. Jest to budynek murowany, z kamienia wapiennego. Obiekt jednokondygnacyjny, na planie prostokąta o wymiarach 11,9 m x 25,5 m. W parku znajdują się drzewa rodzime. Obiekt jest ogrodzony parkanem z kamienia i cegły. Posiadłość jest bardzo zaniedbana, dwór nie remontowany jest w złym stanie, park nie jest pielęgnowany. Na terenie podworskim zachowała się w pierwotnym kształcie stodoła oraz ruiny po budynku gospodarczym.


Uniejów - zamek (dziś hotel)
Zamek w Uniejowie został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku. Powstał na ruinach wcześniejszej, drewnianej budowli obronnej, którą podczas wojny w 1331 roku zniszczyli Krzyżacy. Fundatorem gotyckiego zamku był gnieźnieński arcybiskup, który współpracował z samym Kazimierzem Wielkim. W latach 1525-34 budowlę poddano przebudowie i wprowadzono styl renesansowy. W takim stanie zamek funkcjonował przez kilka najbliższych stuleci. Jednak wraz z przejęciem rezydencji przez estońską rodzinę Tollów, zmieniono aranżację zabytku na klasycystyczną. Dziś możemy oglądać zamek właśnie w takiej formie.


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |