Aktualizacja: styczeń'2021
  
Kętrzyn
Przewodnik z cyklu 10+Kętrzyn leży na ziemiach plemienia Bartów. Najazdy krzyżackie doprowadziły do spalenia istniejących grodów. Dopiero w 1329 zbudowano strażnicę krzyżacką na zgliszczach grodu o pruskiej nazwie Rast. W okresie II wojny w gierłoskim lesie pobudowano kwaterę Hitlera – Wilczy Szaniec. Bombardowanie w 1942 i walki w 1945 doprowadziły do bardzo poważnych zniszczeń miasta; zamek i Stare miasto spłonęły. Po wojnie miasto nosiło nazwę Rastembork.


Co zobaczyć?:

Kętrzyn - zamek krzyżackiKętrzyn - zamek prokuratorów krzyżackich.
Zamek krzyżacki w Kętrzynie został wybudowany w II połowie XIV wieku i był budowlą samowystarczalną. Wewnątrz znajdowała się m.in. kaplica, piekarnia, kuchnia, młyn, browar, skład mięsa, spiżarnia, zbrojownia i prochownia. Północne skrzydło zamku zajmował pfleger - urzędnik sprawujący władzę z ramienia Zakonu.

W okresie przedkrzyżackim istniejąca tutaj osada pruska no­si­ła naz­wę Rast, co ozna­cza­ło pal, słup. Po za­ję­ciu gro­du przez pań­stwo za­kon­ne wy­ko­rzy­sta­no tę ety­mo­lo­gię, a miej­sco­wość od wznie­sio­ne­go zam­ku krzy­żac­kie­go na­zwa­no Ras­ten­burg, cho­ciaż miej­sco­wa lud­ność częś­ciej uży­wa­ła okre­śle­nia Ras­tem­bork. Kęt­rzyn po­ja­wił się na ma­pach do­pie­ro po 1945 ro­ku, kie­dy mia­stu na­da­no pol­ską naz­wę na cześć his­to­ry­ka i uczest­ni­ka Po­wsta­nia Stycz­nio­we­go Adal­ber­ta von Wink­le­ra, któ­ry od­kry­wszy swe pol­skie ko­rze­nie stał się go­rą­cym zwo­len­ni­kiem pol­sko­ści, co pod­kre­ślił m.in. zmie­nia­jąc naz­wis­ko na Woj­ciech Kęt­rzyń­ski.
Kętrzyn - kościółNajlepiej zachowany kościół obronny w regionie
Początkowo był to obiekt halowy, jednonawowy, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożu miasta. W koronie murów wybudowano ganki obronne i wieżę zwieńczoną blankowaniem.

Z lochami kościoła w Kę­trzy­nie zwią­za­na jest le­gen­da o ska­zań­cu, któ­re­mu o­bja­wi­ła się Ma­tka Bo­ska, na­ka­zuj­ąc mu wy­rzeź­bić swą po­do­bi­znę. Gdy ra­no krzy­żac­cy stra­żni­cy zaj­rze­li do ce­li wię­zien­nej i zo­ba­czy­li tam wy­rzeź­bio­ną fi­gur­kę, bar­dzo się zdu­mie­li. Uzna­li to za cud i wy­puś­ci­li wię­źnia, ten zaś u­dał się w kie­run­ku Re­szla. Po dro­dze za­wie­sił fi­gur­kę na jed­nym z mi­ja­nych drzew li­po­wych. Drze­wo to da­ło po­czą­tek san­ktu­a­rium zwa­ne­go Świę­tą Li­pką.


Konsulat św.Mikołaja
Konsulat Świętego Mikołaja w Kętrzynie to wspaniała atrakcja Warmii i Mazur. Powstał w miejscu, gdzie od wielu lat Firma Doroszko produkuje znane na całym Świecie bombki. W Konsulacie wydmuchasz ze szkła własną bombkę i nauczysz się, jak ją pięknie ozdobić. Zobaczysz tysiące ręcznie wykonanych ozdób choinkowych i wielkanocnych. Zapraszamy przez cały rok!Na północ:

Wiatrak w Starej Różance

Na Warmii i Mazurach zachowało się tylko kilka wiatraków. W najlepszym stanie jest ten z XIX wieku, stojący w Starej Różance koło Kętrzyna. Wiatrak (typ holenderski, tzw. holender) można zobaczyć, jadąc z Kętrzyna do Barcian. Stoi po lewej stronie, przy skrzyżowaniu z drogą na Różankę Nową. Wiatrak przez lata pełnił rolę zajazdu. Jego właścicielem był kętrzyński "Agrokomples", ogromne państwowe gospodarstwo rolne. Po Agrokompleksie nie ma już nawet śladu. A wiatrak ocalał. Jest teraz w prywatnych rękach.


Na wschód:

Wilczy Szaniec

Zamaskowane miasteczko w lesie- 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. W 1944r. mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944 roku pułownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Tu decydowano o wykorzystaniu jeńców w niemieckim przemyśle zbrojeniowym; budowie nowych obozów koncentracyjnych. Tu wcielano w życie plan budowy Tysiącletniej Rzeszy. Tu podejmowano zbrodnicze decyzje, dotyczące losów wielu narodów Europy. Tu pracowali i przebywali m.in.: Adolf Hitler, Hermann Goring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Joseph Goebbels, Dr Fritz Tod,t Albert Speer i inni.


Na zachód:
Reszel - miasteczko wokół zamkuReszel - siedem cudów średniowiecznego miasta.

Na przełomie XVIII i XIX wieku świat stał u progu nowoczesności. Położono kabel telegraficzny pod kanałem La Manche, przepłynięto Atlantyk i skonstruowano silnik elektryczny. Po świecie jeździły już pociągi, a następne lata miały przynieść rozwój lotnictwa. Świat parł do przodu. A tym czasem w maleńkim i uroczym miasteczku na Warmii palono na stosie ostatnią czarownicę...

Ostatni stos w Europie zapłonął w 1811 roku. Właśnie na rynku w Reszlu. Reszel jednak nie tylko ostatnim stosem w Europie stoi.
Malutkie miasteczko, którego budowę przypisuje się Krzyżakom w 1241 kusi soczystą zielenią lasów porastających wzgórze, na którym kryją się pozostałości murów obronnych, malowniczymi widokami i aurą tajemniczości rodem ze średniowiecza. Reszel jest bowiem żywą, acz nieformalną, listą 7 cudów średniowiecznego świata.

sanktuarium maryjne w Świętej Lipce

Bogate barokowe sanktuarium maryjne znane przede wszystkim ze wspaniałych koncertów muzyki organowej, które odbywają się w sezonie letnim w piątki od 3 lipca do 28 sierpnia o godz. 20.00. Prowadzi do niego lipowa aleja, z XVIII- wiecznymi kapliczkami drogi krzyżowej.

pałac w Łężanach

Warto obejrzeć oddalony zaledwie o 9 km od Reszla, przy trasie Reszel-Biskupiec, pałac w Łężanach usytuowany nad jeziorem Legieńskim w rozległym parku pałacowym.
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |