Aktualizacja: styczeń'2020Kolbuszowa
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:SPIS TREŚCI:


Kolbuszowa leży w nieckowatej dolinie centralnej części wysoczyzny zwanej Płaskowyżem Kolbuszowskim. Jest to teren płaski, lekko pofałdowany z niewielkimi wzniesieniami. Płaskowyż zbudowany jest z utworów mioceńskich przykrytych osadami epoki lodowcowej. Dolinę wypełniają kompleksy płaszczyzn i wydm, między, którymi zalegają moczary, torfowiska oraz łąki. Z bogactw naturalnych spotyka się tu glinę, piaski, niewielkie ilości żwiru, a także torf i rudę darniową.

Co zobaczyć w Kolbuszowej i i okolicy?

Drewniaki w okolicy

Zdjęcia z Kotliny Sandomierskiejs

W skansenie w Kolbuszowej można dostać mapę powiatu kolbuszowskiego oraz przewodnik ilustrowany po tym powiecie.