Aktualizacja: styczeń'18Beskid Makowski
KsięgarniaZ dziejów kościoła i parafii św. Mikołaja w Pcimiu
Kuś J., Kuś J.
Kraków 1986
Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony
Julian Zinkow
wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska,

Myślenice i okolice
Julian Zinkow- przewodnik monograficzny
Wyd. Platan 1993W Wiśniowej i na jej granicach
Stanisław Piechowicz
Myślenice 1999Myślenice i ziemia myślenicka
Grzegorz Kubal,
PUW Roksana, A-5, 139 str.,Jordanów i okolice
Marta Michałowicz- Kubal
PUW RoksanaJordanów i okolice
Jerzy Harasimczyk
Sucha Beskidzka KalendariumPrzebieg kampanii wrześniowej na terenie gminy Pcim,
Piotr Sadowski
"W dolinie Raby" 1 999 nr 1 112 Pułk Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej
Alojzy Piekarz

150 lat orkiestry dętej
Piotr Sadowski
Trzebunia 2002
Monografia składa się z dwu zasadniczych części opisujących zarówno środowisko przyrodnicze oraz historię regionu. W części pierwszej zawarto zarówno opis środowiska gminy, jak również sporządzono rys społeczno – ekonomiczny regionu. Autor rozpoczął charakterystykę od informacji ogólnych o gminie, zamieszczając zarówno dane o powierzchni, liczbie mieszkańców a także usytuowaniu gminy w regionie oraz krótkim zarysie topograficznym. Na uwagę zasługują oryginalne mapy, obejmujące ukształtowanie powierzchni jak i użytkowanie ziemi w gminie. Pozwala to czytelnikowi na bezbłędne usytuowanie poszczególnych miejsc, o których mowa w pracy. Druga część opisu środowiska przyrodniczego skupia się wokół tematyki społecznej w gminie. Poza charakterystyką demograficzną populacji w rejonie autor skupia się na charakterystyce podstawowych źródeł utrzymania ludności, a więc rolnictwie i leśnictwie oraz przemyśle. Opierając się na najnowszych danych statystycznych, przedstawiona została sytuacja ekonomiczna i tendencje rozwojowe jakie obecnie rysują się w gminie. Wskazano główne źródła dochodu, a także opublikowano statystykę odnośnie liczby podmiotów gospodarczych oraz rodzaju działalności prowadzonych w gminie. Bardzo obszernie potraktowano w monografii sprawy związane z turystyką w gminie, wciąż niedocenianej i niedoinwestowanej gałęzi gospodarki, wynika to z dużych walorów turystycznych jakie istnieją w gminie. Bardzo szczegółowe i konkretne informacje, zarówno o walorach przyrodniczych jak i kulturowych regionu, stanowią ważny element promocyjny i informacyjny o regionie.
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Tokarnia
Marian Cieślik
Dodatek specjalny biuletynu "Sami o sobie"

Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Tokarni (kwiecień 1973 rok) powstała praca ukazująca najważniejsze fakty dotyczące poszczególnych jednostek OSP, ich osiągnięć i dokonań od momentu powstania aż po czasy dzisiejsze. Niniejsze opracowanie ukazuje historię powstania poszczególnych jednostek OSP, ich dorobek, budowę remiz, wyposażenie w sprzęt. Dokumentuje działalność przeciwpożarową, walkę z żywiołami, czy ratownictwo drogowe. Nie omija także działalności kulturalnej, powstania zespołów, orkiestr strażackich i ich udziału w życiu społecznym\r\ni kulturalnym Gminy Tokarnia. Pozwoli ocalić od zapomnienia łudzi, którzy zakładali jednostki, a później, przez swoją wieloletnią, bezinteresowną pracę przyczynili się do ich rozwoju. Opracowanie to jest również hołdem złożonym strażakom, którzy w walce z żywiołami, narażając własne życie, nie szczędzili sił w ratowaniu życia i mienia innych. Nie omija także działalności kulturalnej, powstania zespołów, orkiestr strażackich i ich udziału w życiu społecznym\r\ni kulturalnym Gminy Tokarnia. Pozwoli ocalić od zapomnienia łudzi, którzy zakładali jednostki, a później, przez swoją wieloletnią, bezinteresowną pracę przyczynili się do ich rozwoju. Opracowanie to jest również hołdem złożonym strażakom, którzy w walce z żywiołami, narażając własne życie, nie szczędzili sił w ratowaniu życia i mienia innych.
Zarys dziejów Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
o.Patryk Remigiusz Jankiewicz
Faber, Skomielna Czarna – Bogdanówka 2001, ss. 176 (oprawa twarda)
Pięknie wydana historia miejscowości tworzących parafię w Skomielnej Czarnej, obejmująca okres od najstarszych wzmianek o miejscowościach. Autor przestudiował archiwalia z pieczołowitością rzadko spotykaną w publikacjach regionalnych, kierowanych głównie do lokalnego odbiorcy. Duża część pracy poświęcona jest historii szkolnictwa oraz walorom kulturowym, w tym zabytkom budownictwa ludowego i miejscowym kapliczkom.
Matka Ziemi Myślenickiej
ks. Kazimierz Bukowski
Myślenice – Kraków 1993, ss. 460 + fot.
Dzieło wydane z okazji 650-lecia Myślenic, zawiera nie tylko historię parafii i obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Autor przedstawił również liczne informacje biograficzne o wybitnych osobistościach w historii miasta i okolic. Obowiązkowa lektura dla każdego badacza historii regionu
Monografia Gminy Pcim
Piotr Sadowski
Pcim 2003
Monografia składa się z dwu zasadniczych części opisujących zarówno środowisko przyrodnicze oraz historię regionu. W części pierwszej zawarto zarówno opis środowiska gminy, jak również sporządzono rys społeczno – ekonomiczny regionu. Autor rozpoczął charakterystykę od informacji ogólnych o gminie, zamieszczając zarówno dane o powierzchni, liczbie mieszkańców a także usytuowaniu gminy w regionie oraz krótkim zarysie topograficznym. Na uwagę zasługują oryginalne mapy, obejmujące ukształtowanie powierzchni jak i użytkowanie ziemi w gminie. Pozwala to czytelnikowi na bezbłędne usytuowanie poszczególnych miejsc, o których mowa w pracy. Druga część opisu środowiska przyrodniczego skupia się wokół tematyki społecznej w gminie. Poza charakterystyką demograficzną populacji w rejonie autor skupia się na charakterystyce podstawowych źródeł utrzymania ludności, a więc rolnictwie i leśnictwie oraz przemyśle. Opierając się na najnowszych danych statystycznych, przedstawiona została sytuacja ekonomiczna i tendencje rozwojowe jakie obecnie rysują się w gminie. Wskazano główne źródła dochodu, a także opublikowano statystykę odnośnie liczby podmiotów gospodarczych oraz rodzaju działalności prowadzonych w gminie. Bardzo obszernie potraktowano w monografii sprawy związane z turystyką w gminie, wciąż niedocenianej i niedoinwestowanej gałęzi gospodarki, wynika to z dużych walorów turystycznych jakie istnieją w gminie. Bardzo szczegółowe i konkretne informacje, zarówno o walorach przyrodniczych jak i kulturowych regionu, stanowią ważny element promocyjny i informacyjny o regionie.Sucha Beskidzka. Wczoraj i dziś
Barbara Woźniak i Marcin Leśniakiewicz
nakładem Gminy Pcim
"Sucha Beskidzka wczoraj i dziś", to nowa pozycja wydawnicza o charakterze albumu historycznego. Autorami tekstów są historycy: Barbara Woźniak i Marcin Leśniakiewicz, absolwenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezentacja najpiękniejszych zabytków architektury i sztuki, szczególnie zespołu zamkowo- parkowego, klasztorno- kościelnego, małej architektury sakralnej, "Karczmy Rzym", zabytkowej zabudowy miejskiej jest nie tylko cennym źródłem informacji, ale również bardzo dobrą formą promocji dziedzictwa kulturowego. Co ważne w wydawnictwie tym pokazana została współczesność Suchej Beskidzkiej jako miasta, które dynamicznie się rozwija, dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym i jest postrzegane przez inne miasta, zarówno polskie jak i europejskie jako atrakcyjny partner do współpracy. Album ilustrują piękne fotografie obiektów oraz cenne materiały źródłowe, dotyczące początków kształtowania się Suchej. są to: fragment Metryki Koronnej, zawierający streszczenie dokumentu Jana II Oświęcimskiego z 1405 roku, zezwalającego na lokacje Suchej, oraz fragment Lustracji Województwa Krakowskiego z 1556 roku, informujący o istnieniu komory celnej w Suchej. Album na pewno będzie cenną pamiątką dla mieszkańców miasta oraz turystów.
Album w cenie 25 zł dostępny jest w Miejskim Ośrodku Kultury- Zamek tel. (033) 874 13 03
Informacje o wydaniu albumu pochodzą od autora, zaś tekst został przekopiowany ze strony Urzędu Gminy

Ziemia Tokarska
Marian Cieślik
Nr specjalny biuletynu "Sami O sobie"
"Praca ta, próbuje po raz pierwszy w sposób całościowy ująć dzieje Ziemi tokarskiej. W żadnych dotąd opracowaniach dotyczących tej gminy nie spotykamy się z określeniem ziemia tokarska, które- zdaniem autora- jest w pełni uzasadnione, bowiem odnosi się do pewnej wspólnoty, cechującej się tożsamością, świadomością tradycji oraz dążeniem do wspólnych celów.". "Również kryteria historyczne i administracyjne przemawiają za wspólnotą Bogdanówki, Krzczonowa, Skomielnej Czarnej, Więciórki i Zawadki pod patronatem Tokarni (najludniejszej i najstarszej wsi w gminie), w której znajduje się większość instytucji państwowych i samorządowych. Co prawda gmina Tokarnia w obecnym układzie administracyjnym istnieje dopiero od 1 stycznia 1973 roku, jednak wspólne związki wsi wchodzących w jej skład sięgają początków kolonizacji tych ziem przez Spytka Jordana, czyli z przełomu XIV i XV wieku (np.: do parafii w Łętowni należały przez kilkaset lat, aż do połowy XX wieku wsie: Bogdanówka, Skomielna Czarna i Tokarnia. Natomiast do powiatu myślenickiego już 1782 roku należały Krzczonów, Więciórka i Zawadka)."Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia
Marian Mikołajczyk
Katowice, 2001

W pierwszej części pracy szczegółowo przeanalizowano koleje życia Antoniego Złotkowskiego. Próbowano w ten sposób znaleźć odpowiedź na pytanie: Co skłoniło drobnego szlachcica do wstąpienia do rozbójniczej bandy? Drugą część pracy poświęcono procesowi Złotkowskiego i jego kompanów, toczącemu się w 1716 roku przed krakowskim są dem miejskim. Przyjmuje się na ogół, że postępowanie karne w są dach miejskich w przedrozbiorowej Polsce miało inkwizycyjny charakter. W procesie zbójników pewne elementy procedury inkwizycyjnej rzeczywiście się pojawiały. Do nich należały np.: bardzo szczegółowe przesłuchiwania oskarżonych oraz stosowanie tortur. Przeważały jednak elementy odmienne: skargowość, kontradyktóryjność, ustność i jawność postępowania. Oskarżeni mieli zapewnione prawo do obrony, korzystali z pomocy przydzielonych przez są d dobrych adwokatów. Można więc uznać, że proces miał charakter skargowo-kontradyktóryjny.
Monografia Powiatu Myślenickiego

wyd. Literackie, Kraków
Książka ta została wydana dzięki ciężkiej pracy naukowców z różnych dziedzin wiedzy, którzy po latach zgromadzili obfity materiał, umożliwiający opracowanie kilkutomowej "Monografii" obejmującej całość wiedzy zarówno od strony przyrodniczej i historycznej, jak też ekonomiki i kultury powiatu myślenickiego. Powstała w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego oraz rocznicami Wskrzeszenia Polski i 25-lecia Polski Ludowej.


Tom pierwszy poświęcony jest historii powiatu myślenickiego od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej, czyli do roku 1918, oraz dziejom Ziemi Myslenickiej; tom drugi kulturze ludowej tego powiatu ; tom trzeci, będący obecnie w opracowaniu, obejmie wszystkie dziedziny przyrody tego terenu; ostatni tom, czwarty poświęcony zostanie najnowszym dziejom powiatu, obejmującym okres niepodległego Państwa Polskiego.
W świetle dotychczasowej, szczupłej literatury dotyczącej powiatu myślenickiego niniejsze wydanie stanowi niewątpliwie krok na przód. Na pewno przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy o tym powiecie i spowoduje większe nim zainteresowanie.


Książka ukazała się w Wydawnictwie Literackim Kraków. Kierownictwo badań naukowych, jak również redakcje naukową "Monografii’’ i koordynację poszczególnych prac odnośnie do tomu I i II objął i prowadził prof.dr.Roman Reinfuss.
Trzebunianie o sobie
praca zbiorowa
nakładem Gminy Pcim
W 2004 r. przypada 500-lecie lokacji wsi Trzebunia. Pierwsza pisana wzmianka o osadzie Trzebunya pochodzi z inwentarza dóbr starostwa lanckorońskiego z 1443 r.W inwentarzu z roku 1446, nazwę miejscowości zapisano jako Trzebinia. Jest duże prawdopodobieństwo, że wieś funkcjonowała już w 1410 r., natomiast pewna osada o tej nazwie- w znanej z aktu lokacyjnego Stróży formie Strzebuna, występowała już w XIV w. Stanisław i Mikołaj Lanckorońscy, nabyli od króla Aleksandra Jagiellończyka przywilej lokowania wsi Trzebunya nad rzeką Trzebunką (Trzebonka), z datą 2 listopada 1504 r. Tu również chodzi o przeniesienie starszej osady z prawa polskiego na niemieckie, o czym świadczy wzmianka w inwentarzu z 1564 r.Centralne uroczystości jubileuszowe miały miejsce 26 września 2004 r., przy Szkole Podstawowej w Trzebuni.. "Niniejsza publikacja ma, w naszym zamyśle, stanowić trwały element obchodów, pozostawiony dla potomnych. Znajdziecie w niej Państwo obraz wsi utrwalony w różnej formie przez jej mieszkańców- wspomnienia, ballady, poetycka wizja, stara fotografia. Materiał ten stanowić powinien wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń Trzebunian. Cieszy nas, że w jednym miejscu udało się zebrać tak wiele informacji z dziedziny kultury, obyczajowości, opisu życia codziennego, rozwoju cywilizacyjnego, oświaty, indywidualnych losów ludzkich tej najmniejszej, ale najbardziej oryginalnej wsi, wchodzącej w skład gminy. Przy okazji, poprzez ukazanie losów kaprala Ziai, pragniemy uczcić przypadającą także w tym roku 60-tą rocznicę bitwy pod Monte Cassino." Warto pamiętać że zasadniczą część tomu stanowi największe dzieło Antoniego Kiełbusa, trzebunianina z pochodzenia i z serca, nauczyciela z wykształcenia i z powołania.Człowieka, który jak nikt inny potrafił oddać klimat życia w tym regionie. Oprócz wspomnień wydanych pt. "Tak żyło się we wsi Trzebuni między wojnami" Antoni Kiełbus jest autorem wielu nieopublikowanych opracowań pisanych zarówno prozź jak i wierszem.Dziennik Stokłosy
Zofia Horodyńska
BARBARA Kraków 2004, ss. 146 + fot.
Subiektywna i kontrowersyjna, aczkolwiek pełna szczegółów bezcennych dla historyków miejscowej partyzantki, pisana na żywo opowieść o zgrupowaniu oddziałów myślenickiego obwodu AK "Murawa". Autorka była żoną ówczesnego komendanta obwodu, por. Wincentego Horodyńskiego "Kościeszy". Dziennik obejmuje okres od lipca do listopada 1944 r. i zawiera dość obszerny komentarz historyczny Dariusza Dyląga. Ozdobź publikacji jest ponad 80 fotografii ze zbiorów Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
 • Do nabycia w niektórych księgarniach internetowych- cena ok. 18 zł


 • Prawem Wilka
  Apolonia Ptak
  Księgarnia Akademicka 1995
  Dla wielu wojna nie skończyła się w 1945 roku. Do nich należeli: Józef Mika- "Leszek" i Franciszek Mróz- "Bóbr" (zwany często "Hubalem ziemi krakowskiej"), którzy walcząc o wolną i suwerenną Polskę zapłacili za to własnym życiem. Autorka pisząc historię ich losów posłużyła się niekonwencjonalną metodą- wywiadem, próbując w śladach ludzkiej pamięci szukać prawdy o tamtych latach. Powstał reportaż historyczny o ludziach, którzy żyjąc prawem wilka, próbowali ocalić to, co najważniejsze- wolność i suwerenność narodu. Ta niewielka, bo 88 stronnicowa książka, napisana została w oparciu o relacje świadków i uczestników wydarzeń, a opowiada o losach grupy Józefa Miki ps. "Leszek", który wywodził się z oddziału partyzanckiego "Żiarmeria", kpt. Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", jednego z najbardziej aktywnych oddziałów w woj. krakowskim, który faktycznie będąc oddziałem poakowskim, od 1945 r. konsekwentnie uznawał swą przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych.
  Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej (1945-1947)
  Maciej Korkuć
  IPN, Kraków, 2001
  Mieczysław Wądolny "Granit", "Mściciel", żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji niemieckiej, po wojnie stanął na czele niepodległościowego oddziału partyzanckiego walczącego na ziemi wadowickiej. Otoczony przez komunistyczne siły bezpieczeństwa zginął rozrywając się granatem 14 stycznia 1947 r. Na publikację składają się dwie niezależne od siebie części. Opracowanie Macieja Korkucia Oddział partyzancki Mieczysława Wądolnego "Mściciela" jest oparte o informacje zgromadzone przez autora w ramach badań nad dziejami podziemia zbrojnego w latach czterdziestych XX w. Autor wykorzystał m.in. zachowane dokumenty podziemia, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie. Część druga to opracowanie Apolonii Ptak oparte na relacjach żyjących jeszcze podkomendnych Mieczysława Wądolnego, zgromadzonych w wyniku prowadzonego z dużym uporem i konsekwencją "prywatnego śledztwa" autorki. Zamierzeniem wydawców było, aby obie te części uzupełniały się wzajemnie pokazując realia i okoliczności partyzanckiej walki z władzą komunistyczną.

  Osłona południowego skrzydła Armii "Kraków" we wrześniu 1939 r.
  Zbigniew Markowiak
  [w:]"Karpaty" z. 15-16 [1978-1979], s. 3 – 28
  Dzięki swojej szczegółowości i staranności, opracowanie to mimo 30 lat postępu w badaniach historycznych nie straciło na aktualności. Zawiera opis działań wojennych od 1 do 5 września – walk pod Wysoką, Chabówką, Naprawą, Mszaną Dolna, Kasiną Wielka, Lubniem, Pcimiem, Stróżą, Skrzydlną, Wiśniową i Myślenicami. Cenne źródło informacji dla pragnących wiedzieć, skąd w naszym regionie wzięło się tyle wrześniowych mogił.  Kampania wrześniowa 1939 roku na Ziemi Jordanowskiej
  Komisja Historii Wojskowości, Tow. Miłośników Ziemi Jordanowskiej,
  Jordanów – Nowy Targ 2003, ss. 204
  Praca zbiorowa stanowiąca unikatowy zbiór artykułów, napisanych przez grono specjalistów, o przygotowaniach do wojny oraz o samych działaniach wojennych 1 – 3 IX 1939 r. w rejonie Jordanowa. Jedno z pierwszych opracowań, w której tak wiele miejsca poświęcono organizacji wojsk niemieckich. Pokłosie konferencji zorganizowanej przez oba stowarzyszenia, stanowiące unikalny zbiór szczegółowych informacji niezbędnych każdemu, kto interesuje się historią regionu.  Bądź pozdrowiona Ziemio Jordanowska
  Józef Kołodziej
  UG Jordanów, Tow. Miłośników Ziemi Jordanowskiej [b.d.]. ss. 64
  Kolejne opracowanie o przebiegu kampanii wrześniowej i historii ruchu oporu w okolicach Jordanowa. Zawiera także opis miejsc pamięci związanych z walkami 1939 – 1945 oraz wykaz żołnierzy Września poległych na Wysokiej.
 • Do nabycia w księgarniach na terenie Jordanowa
 • Hasło D.S.
  Jewgienij Bierieźniak
  WL Kraków 1977, ss. 176 + fot.
  Wspomnienia dowódcy sowieckiego oddziału zwiadowczego "Głos", operującego od jesieni 1944 r. w rejonie Harbutowic i Zawadki. Książka z jednej strony zawiera wiele informacji historycznych o działalności oddziału, z drugiej – tchnąc duchem minionej epoki, przemilcza ciemniejszą stronę sowieckiej partyzantki

  Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945
  Józef Hampel, Jerzy Mydlarz
  Urząd Gminy Jordanów 2004, ss. 140
  Jak w tytule. Największy nacisk autorzy położyli na Kampanię Wrześniową. Znajdziemy tu również wyjaśnienie zawiłych losów placówki ZWZ-AK w Jordanowie i podstawowe informacje o działających w okolicy miasta ugrupowaniach partyzanckich – polskich i sowieckich.
 • Do nabycia w księgarniach na terenie Jordanowa • Zawadka w ogniu
  Marian Cieślik
  Dodatek specjalny do biuletynu "Sami o sobie"
  W latach 30-tych i 40-tych XX wieku Zawadka należała do biednych wsi podkrakowskich była jednak bardziej ludna, ze stałym przyrostem mieszkańców. Pełna beztroskiego gwaru dzieci i młodzieży, która z młodzieńczą fantazją poznawała świat dorosłych. Mieszkańcy wsi uprawandali kamieniste kawałki ziemi, Handlowali drzewem bądź wynajmowali się do najprostszych posług, bowiem osób potrafiących czytać i pisać była mniejszość, a wykształcenie ich najczęściej kończyło się w kilkuklasowej szkole ludowej. Szeroką panoramę tamtych lat znajdujemy w pracy Stanisława Leszczyckiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w pierwszej połowie lat 30-tych XX wieku zajmował się osadnictwem w Beskidzie Wyspowym.Wobec powyższych dokumentów oraz biorąc pod uwagę ogólną sytuację społecznopolityczną tamtego okresu (wielki kryzys gospodarczy oraz II wojna światowa, która sprzyjała stagnacji) można z dużą dozź prawdopodobieństwa założyć, że struktura demograficzna czy infrastruktura wsi niewiele zmieniły się do grudnia 1944 roku.Stanisław Leszczycki w obrębie 60-ciu zagród wyróżnił 42 stodoły razem z izbą, 14 stodół bez dodatkowych pomieszczeń, stajnię i dwie szopy.,. Nie było wtedy w Zawadce żadnego spichlerza, ani kuźni. Wszystkie domy były drewniane, kryte słomianą strzechą. Nie były tynkowane, czy szalowane. Kilka tylko było podmurowanych. Ciekawa była kolorystyka ścian zewnętrznych. 6 domów było bielonych, 42 chaty miały bielone tylko. Z jego pracy dowiadujemy się, że liczba mieszkańców Zawadki wynosiła wtedy 364 (prawie dwukrotnie więcej jak obecnie), którzy mieszkali w 60-ciu chłopskich zagrodach. Należy dodać, że liczba zagród nie zmieniła się do tragicznego grudnia 1944 roku. Informuje nas o tym list księdza proboszcza parafii pw. Św. Stanisława z Krzczonowa Stefana Zapałowicza z 1949 roku do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w którym m.in. czytamy 2:"Dnia 29 listopada 1944 roku była ona (Zawadka) terenem walk oddziałów partyzanckich z policja niemiecką, w czasie których padło 7 partyzantów, 5 osób ludności cywilnej i 20 domów zostało spalonych.... Dnia 4 grudnia ponownie została przeprowadzona pacyfikacja Zawadki. Walk nie było, ale reszta domów Zawadki (40 domów)... została spalona."
  Śladami Pierwszej Wojny Światowej- Między Rabą a Dunajcem
  Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek
  Oddział Akademicki PTTK Kraków 1988, ss. 148 + mapy
  Bodaj jedyna na rynku polskim publikacja traktująca szczegółowo o operacji łapanowsko-limanowskiej (XII 1914), której wynik zmienił sytuacją na froncie galicyjskim. Autorzy postarali się również o wnikliwą charakterystykę miejscowych cmentarzy wojennych, wraz z historią ich budowy.
 • O egzemplarze można jeszcze pytać w w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie (www.skpg.e-gory.pl ) • Łysina- Lubomir- Kamiennik
  Franciszek Hapek
  Związek Żołnierzy AK Kraków 2001, ss. 36 (odbitka powielana)
  Wspomnienia żołnierza oddziału AK "Potok" z wydarzeń 1944 r. Autor znakomicie przedstawił działania oddziału 15 IX 1944 r., kiedy to partyzanci w rozproszeniu wymykali się niemieckiej obławie. Opisane szczegóły topograficznych oraz załączona mapa pozwalają prześledzić drogi wycofywania się poszczególnych grup partyzantów.

  Pieśni Ludowe Kliszczaków
  Marian Cieślik
  GOKiS Tokarnia
  Starodawne czasy minęły, ale pieśń została ... i oby stała się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Śpiewnik, który oddajemy w Państwa ręce jest publikacją niewielką, lecz pionierską i oczekiwaną. Stara się bowiem ocalić od zapomnienia ludową tradycję naszych ojców. Zbiór pieśni ogranicza się do repertuaru Zespołu Regionalnego "Kliszczacy" z Tokarni, który w 2006 roku będzie obchodził trzydziestą rocznicę swej działalności. Publikacja zawiera pieśni górali myślenickich- Kliszczaków, do tej pory nie drukowanych. Należy więc poświęcić parę słów tej zapomnianej i mało znanej grupie etnograficznej górali polskich. Pragnę także podkreślić, że wydanie Śpiewnika jest efektem działalności wielu ludzi dobrej woli, których udało mi się zachęcić do wspólnej i żmudnej pracy; artystów ludowych, miłośników kultury regionalnej oraz etnografa i etnomuzykologa. Tym większa zatem satysfakcja, że wspólne działania oraz wsparcie finansowe Gminy Tokarnia, GOKiS w Tokarni i niezawodnych sponsorów, przyniosły spodziewany efekt, za co wszystkim niezmiernie gorąco dziękuję.
  Marian Cieślik


  Jego wiersze ukazały się w kilkunastu edycjach zbiorowych, m.in.: Ognisko literackie (1999), Serdeczne strofy (1999), Choinka literacka (2000), Sursum corda (2001), Włosy zaplątane w sen (2002). Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Należy do Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie. Jest założycielem myślenickiej Grupy Poetyckiej "Tilia" i członkiem grupy Poetyckiej "Każdy".  Marcin Godawa
  Pcim: "Nedan" Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej

  Marcin Godawa- poeta, ksiądz. Urodził się 24 września (pamiętnego?) roku 1973. W Myślenicach. Jednak pochodzi z (tego) Pcimia. Po serii dramatycznych przeżyć przedszkolnych, nie rezygnując z edukacji, ukończył szkołę podstawową (tamże) pisząc w niej pierwsze wiersze o choince a także o Solidarności. Krakowskie seminarium duchowne stało się miejscem nadrabiania braków z religii oraz odkrywania wiary jako powerfulowej przygody, w czym niejeden pomógł, a czego nikt nie umiał zepsuć. Rok pracy w Białce Tatrzańskiej otworzył góralski rozdział życia artystycznego kontynuowany w Rabce i Krakowie i uwieńczony (uwieczniony?) I miejscem w gwarowej kategorii ogólnopolskiego konkursu im. T. Staicha w Zakopanem (1999), tomikami: "Cyś widzioł potok?" (2001), "Śrybny snopek zyta?" (2004) oraz gawędami nagradzanymi dwukrotnie I miejscem na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej * Strona księdza-poety Marcina Godawy


  Piotr Oprzędek
  Pcim: "Nedan" Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej
  Urodzony w 1964 roku w Myślenicach, mieszka w Stróży. Debiutowała na łamach Gazety Myślenickiej w roku 1994. Publikował także w Akancie, Dzienniku Polskim, Futurum, Gazecie Krakowskiej, Niedzieli i wielu innych. Wydał pięć tomów poezji: Wierszowisko (1996), Ścieżką i autoSTRADĄ (1998), W kaplicy snów (2000), Słowa (2003), Dziesięć na dziesięć (2004).
  Beskid Myślenicki
  Dyląg Dariusz Sadowski Piotr
  Rewasz

  Autorzy wykonali mrówczą pracę w terenie. Dzięki temu z przyjemnością można zwiedzić poszczególne miejscowości regionu (Myślenice, Dobczyce, Jordanów, Maków, Sułkowice), poznać atrakcje przyrodnicze (skałki, osuwiska, pomnikowe drzewa). Można dowiedzieć się kim są Kliszczacy i co właściwie oznacza nazwa Pcim. Można poszukać umocnień z lat obu wojen światowych oraz starożytnych kurhanów. Szczególnie cieszy znakomicie opracowana toponomastyka. W ten sposób sprostowano szereg błędów, które pokutowały na mapach od połowy XIX w.  Lanckorona. Miasteczko na wzgórzu
  red. Dominika Zaręba
  Bezdroża, 2004  Beskid Mały, Beskid Makowski
  z plecakiem

  Jan Czerwiński
  Bezdroża 2005

  Beskid Myślenicki
  Dariusz Dyląg
  Wydawnictwo Górskie Poronin 1993, ss. 156
  Przez 12 lat od chwili wydania najlepszy w swoim czasie przewodnik po terenie od Koskowej Góry po dolinę Krzyworzeki. Cały nakład dosłownie rozpłynął się w niewiele ponad rok. Zawiera zwięzłe opisy tras oraz przejrzysty słowniczek krajoznawczy, obejmujący blisko 70 haseł. Drugie wydanie, planowane przez autora w 1998 r., niestety nie doszło do skutku.Pierwsze wydanie Beskidu Myślenickiego. Zapraszamy do opisu najnowszego, poszerzonego nie tylko treściowo, ale także o "dodatkowego" autora, wydania Beskidu Myślenickiego- który szczególnie polecamy