Aktualizacja: luty'2021


Dorzecze Górnej Wisłoki
I pasmo Magurskie

Pasmo Magurskie to dwa wyniosłe i ciągnące się z północnego-zachodu na południowy- wschód równoległe grzbiety Magury Małastowskiej i Magury Wątkowskiej. Ta pierwsza rozciąga się na długości ponad 20 kilometrów: od Małego Ferdla nad Wapiennem aż po Kamień nad Kątami. Stanowi na tym odcinku, północną granicę gór Beskidu Niskiego. Niewątpliwą perełką regionu jest, do niedawna całkowicie łemkowska, wieś Bartne.

Drugi z wymienionych grzbietów to równoległe pasmo Magury Małastowskiej, który od zachodu ogranicza dolina Ropy a na wschodzie dolina nieistniejącej wsi Banica. Na całej swej długości jest to jednostajny, porośnięty gęstym lasem grzbiet, który od zachodu bardzo łagodnie wznosi się by osiągnąć najwyższy punkt- Magurę Małastowską (813 m) by poprzez Przełęcz Małastowską, przez którą przebiega droga z Gorlic do Koniecznej i rozległy Wierch Wirchne, opaść łagodnym stokiem w dolinę Banicy.

Na południe od Pasma Magurskiego, pomiędzy drogami Gładyszów-Konieczna na wschodzie i Krempna-Ożenna na zachodzie, rozciąga się niska i niepozorna część Beskidu Niskiego. Najwyższe szczyty z rzadka przekraczają 700 metrów (Kamienny Wierch 710m, Uherec 706m) a doliny zupełnie nie przypominają rejonów śródgórskich. Dorzecze górnej Wisłoki, od południa zamyka główny grzbiet karpacki, który w tym miejscu stanowią zalesione pasma górskie o średniej wysokości około 700 metrów (Beskid, Dębi Wierch, Nad Tysowym, Czerszla), poprzecinane przełęczami o wysokości około 550-600 metrów. Rozwinięta sieć szlaków turystycznych oraz dróg gruntowych, puste, pełne pamiątek historycznych doliny po wysiedlonych i opuszczonych wsiach czynią jednak ten region atrakcyjnym dla turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają ten piękny region.

Wraz z obiema Magurami tworzy jak dla mnie, najpiękniejszy Beskid Niski. Naznaczone krwawą kartą historii, składa się w głownej mierze z pięknych, opuszczonych dolin, pełnych pamiątek po ludziach tu zamieszkujących. Przez doliny leniwie przelewają się wody potoków tworzących dorzecze Wisłoki, która tutaj- na stokach Dębiego Wierchu ma swoje źródliska. Na przedwiośniu ciężko ten region przejść suchą stopą, potoki wylewają, a okoliczne łąki zamieniają się w małe bagienka.


Wybrane zdjęcia:
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |