Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Płock
Przewodnik z cyklu PLUSWidok z wysokości ponad 50-metrowego Wzgórza Tumskiego na Wisłę płynącą pod urwistą skarpą zapiera dech w piersiach. Królowa polskich rzek, wypływając na horyzoncie zza zakrętu, rozlewa się szeroko w swej dolinie niczym jezioro. Wbija się w nią wąskim ramieniem 358-metrowe molo rzeczne – najdłuższe w kraju, sprytnie zbudowane wzdłuż nurtu rzeki, dzięki czemu nie straszna mu kra w mroźne zimy. Koniec pomostu wieńczy kawiarenka z widokiem na pobliskie, piaszczyste złote plaże, kąpielisko Sobótka, marinę jachtową i stateczek turystyczny kursujący po Wiśle oraz wkomponowany w skarpę Amfiteatr na 3,5 tys. miejsc, kryty dachem imitującym żagle. Bonus na koniec dnia to widok słońca topiącego się w Wiśle, która płynie tutaj ze wschodu na zachód.

Co zobaczyć?:


PŁOCK - zamek książąt mazowieckich

Zacho­wa­ły się obyd­wie wie­że zam­ko­we: ob­ni­żo­na w 1796 ro­ku Wie­ża Szl­achec­ka (zwa­na kie­dyś Wy­so­ką) oraz peł­nią­ca w cza­sach póź­niej­szych funk­cję koś­ciel­nej dzwon­ni­cy Wie­ża Ze­ga­ro­wa. Za­tra­ci­ła ona częś­cio­wo swą pier­wot­ną for­mę w XVII i XVIII wie­ku, kie­dy to jej gór­ne par­tie po­kry­to bo­ga­tą or­na­men­ty­ką, a ca­łość zwień­czo­no ce­bu­las­tym heł­mem z la­ta­ren­ką. Oprócz wież o­ca­lał rów­nież praw­do­po­dob­nie naj­star­szy w Pol­sce pół­noc­nej mur - pa­miąt­ka po cza­sach Wła­dys­ła­wa Her­ma­na. Po­zo­sta­łe za­bu­do­wa­nia to wy­peł­nia­ją­ce przes­trzeń mię­dzy wie­ża­mi XVII-wiecz­ne bu­dyn­ki o­pac­twa be­ne­dyk­ty­nów. W tej czę­ści zam­ku miesz­czą się eks­po­zy­cje Mu­ze­um Die­ce­zjal­ne­go obej­mu­ją­ce m.in. daw­ne rę­ko­pi­sy i do­ku­men­ty, zbiór ma­zo­wiec­kiej rzeź­by śre­dnio­wiecz­nej, wy­ro­by złot­ni­cze, ko­lek­cję pa­sów kon­tu­szo­wych i szat li­tur­gicz­nych oraz zbio­ry ma­lar­stwa.W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na północ:


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Założone w 1971 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. Na ekspozycję składają się: wieś rzędówka z 10 zagrodami, kościół, dworek, karczma i kuźnia. Całość wyróżnia przede wszystkim pietyzm, z jakim odwzorowano gospodarstwa z XIX i XX wieku. Zadbano nie tylko o wnętrza, ale również o otoczenie budynków – ogrody, pola, sady, pasieki oraz zwierzęta pasące się za miedzą.

Najbliższy przewodnik:
Sochaczew >>>

Na wschód:


Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada największą obecnie w Polsce kolekcję pamiątek po Olendrach, w tym meble – komody, kredensy, stoły i ławy, często malowane we wzory roślinne, a także narzędzia ciesielskie i sprzęt gospodarski – maselnice, prasy i kotły do wyrobu powideł buraczanych oraz beczki do przechowywania i transportu suszonych owoców.

Najbliższy przewodnik:
Łowicz >>>

Na południe:

Gostynin - zamek

Zamek! Kościół! Zamek! Kościół! Budowla położona malowniczo na wzgórzu w Gostyninie wzbudza niemało emocji, a spór między zwolennikami nazywania obiektu zamkiem lub kościołem bywa naprawdę gorący. Co ciekawe, wszyscy mają rację, a żadne z określeń nie mówi zbyt wiele o obecnym statusie pięknie odnowionego obiektu.

Zamek więc czy kościół? Najpierw zamek, później kościół, a dziś – elegancka rezydencja ciesząca się dobrą sławą wśród osób ceniących romantyczne okoliczności przyrody i architektury, wygodę, dobrą kuchnię i miłą obsługę oraz świetne położenie – na granicy trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. (https://modanamazowsze.pl/))

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na zachód:


Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

GWPK jest ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjności tego terenu decydują wyjątkowe walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze.

W Parku występuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe Wisły. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z największych w Polsce kompleks wydm śródlądowych. Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |